Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - OBSZAR OSOBOWOŚCIOWY
logotyp OSO

Kierownik projektu:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Wartość projektu:

8 106 036,50 zł
(środki europejskie: 6 831 767,56 zł,
dotacja celowa: 1 274 268,94 zł)

Numer projektu:

POWR.02.10.00-00-9003/17

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W projekcie zostaną wytworzone narzędzia do wszechstronnej oceny funkcjonowania osobowościowego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami, w modelu diagnozy funkcjonalnej, połączonej z dedykowanymi zestawami materiałów postdiagnostycznych w kompleksowym modelu bio-psycho-społecznym, zsynchronizowanym z klasyfikacją ICF.

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane cztery etapy badań:

  1. dopracowanie koncepcji teoretycznej
  2. badania pilotażowe - weryfikacja operacjonalizacji autorskiego modelu osobowości
  3. badania walidacyjne - ostateczna weryfikacja jakości pomiaru (w tym trafności i rzetelności) dla każdego okresu rozwojowego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami
  4. badania normalizacyjne - przygotowanie empirycznych profili osobowości dzieci i młodzieży oraz tabel norm, dzięki którym możliwa będzie interpretacja wyniku badanej osoby w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży w danym okresie rozwojowym

Dodatkowo, zostaną również opracowane materiały postdiagnostyczne, m.in. gry dydaktyczne, scenariusze zajęć, które będą wykorzystywane do pracy z uczniem. Ważnym elementem projektu będzie możliwość wykorzystania do procesu diagnostycznego aplikacji elektronicznej, która ułatwi diagnozowanie. Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem wersji papierowej opracowanych narzędzi diagnostycznych. Materiały postdiagnostyczne będą również w wersji elektronicznej.
Diagnoza i postępowanie postdiagnostyczne będzie prowadzone w modelu bio-psycho-społecznym i zostanie kompleksowo zsynchronizowane z klasyfikacją ICF.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym. Diagnoza zostanie oparta na autorskim modelu teoretycznym - Kołowym Modelu Metacech Osobowości, który powstał w Instytucie Psychologii UKSW. Wsparciem zostaną objęte wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały Porozumienie z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych będą wykorzystane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat, w tym uwzględnieni zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami. Przygotowany zestaw narzędzi i materiałów będzie stanowił wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Efekty projektu:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały porozumienie z ORE otrzymają:

Zespół badawczy

Jan Cieciuch

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Kierownik projektu
Koordynator naukowy projektu
j.cieciuch@uksw.edu.pl

Włodzimierz Strus

dr Włodzimierz Strus

Główny ekspert naukowy
Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr KAROLINA RYMARCZYK

mgr Karolina Rymarczyk

Asystent kierownika projektu
Koordynator badań terenowych
k.rymarczyk@uksw.edu.pl

DR ILONA SKOCZEŃ

dr Ilona Skoczeń

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK

dr Ewa Topolewska-Siedzik

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR DOMINIK GOŁUCH

dr Dominik Gołuch

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr RADOSŁAW ROGOZA

mgr Radosław Rogoza

Statystyk / Specjalista ds. psychometrii

mgr EWA SKIMINA

mgr Ewa Skimina

Statystyk / Specjalista ds. psychometrii

mgr KLAUDIA PONIKIEWSKA

mgr Klaudia Ponikiewska

Koordynator badań terenowych

mgr MAŁGORZATA NAJDERSKA

mgr Małgorzata Najderska

Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr JUSTYNA HARASIMCZUK

mgr Justyna Harasimczuk

Projektowanie graficzne

Konkursy na stanowiska w projekcie

Kwiecień 2019


W dniu 15.04.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW dwie osoby.

Zamówienia publiczne

Szacowanie zamówienia - laptopy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ośrodek Projektowy WFCh Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 15.02.2019 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: k.rymarczyk@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu, pt. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy.

Projekt Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Załączniki:


Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Przygotowanie i wdrożenie Systemu aplikacji

Treść ogłoszenia wraz załącznikami:

WIĘCEJ →