Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - OBSZAR EMOCJONALNO-SPOŁECZNY
logo FSE

Kierownik projektu:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Wartość projektu:

7 591 045,10 zł
(środki europejskie: 6 397 732,81 zł,
dotacja celowa: 1 193 312,29 zł)

Numer projektu:

POWR.02.10.00-00-9004/17

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W projekcie zostaną wytworzone narzędzia do wszechstronnej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami, w modelu diagnozy funkcjonalnej, połączonej z dedykowanymi zestawami materiałów postdiagnostycznych w kompleksowym modelu bio-psycho-społecznym, zsynchronizowanym z klasyfikacją ICF.

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane cztery etapy badań:

  1. dopracowanie koncepcji teoretycznej
  2. badania pilotażowe - weryfikacja przygotowanej operacjonalizacji autorskiego modelu mechanizmów funkcjonowania emocjonalno-społecznego, w celu przygotowania jak najbardziej przejrzystego i zrozumiałego zestawu narzędzi dla odpowiednich grup
  3. badania walidacyjne - ostateczna weryfikacja jakości pomiaru (w tym trafności i rzetelności)
  4. badania normalizacyjne - przygotowanie empirycznych profili funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży oraz tabel norm, dzięki którym możliwa będzie interpretacja wyniku badanej osoby w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży w danym okresie rozwojowym

Dodatkowo, zostaną również opracowane materiały postdiagnostyczne, m.in. gry dydaktyczne, scenariusze zajęć, które będą wykorzystywane do pracy z uczniem w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Ważnym elementem projektu będzie możliwość wykorzystania do procesu diagnostycznego aplikacji elektronicznej, która ułatwi i przyśpieszy czas diagnozowania. Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem wersji papierowej opracowanych narzędzi diagnostycznych. Materiały postdiagnostyczne będą również w wersji elektronicznej.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym. Diagnoza zostanie oparta na autorskim modelu funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Wsparciem zostaną objęte wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały Porozumienie z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych będą wykorzystane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat (z wyłączeniem wieku 9-13 lat), w tym uwzględnieni zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami. Przygotowany zestaw narzędzi i materiałów będzie stanowił wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży.

Efekty projektu:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały porozumienie z ORE otrzymają:

Zespół badawczy

Jan Cieciuch

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Kierownik projektu
Koordynator naukowy projektu
j.cieciuch@uksw.edu.pl

Włodzimierz Strus

dr Włodzimierz Strus

Główny ekspert naukowy
Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr KAROLINA RYMARCZYK

mgr Karolina Rymarczyk

Asystent kierownika projektu
Koordynator badań terenowych
k.rymarczyk@uksw.edu.pl

DR ILONA SKOCZEŃ

dr Ilona Skoczeń

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK

dr Ewa Topolewska-Siedzik

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

DR DOMINIK GOŁUCH

dr Dominik Gołuch

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

dr RADOSŁAW ROGOZA

dr Radosław Rogoza

Specjalista ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych

mgr EWA SKIMINA

mgr Ewa Skimina

Statystyk / Specjalista ds. psychometrii

mgr KLAUDIA PONIKIEWSKA

mgr Klaudia Ponikiewska

Statystyk/Specjalista ds. psychometrii

mgr MAŁGORZATA NAJDERSKA

mgr Małgorzata Najderska

Specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bartosz Jasiński

mgr Bartosz Jasiński

Koordynator badań terenowych
b.jasinski@uksw.edu.pl

Anna Lipska

dr Anna Lipska

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Monika Gregorczuk

mgr Monika Gregorczuk

Specjalista opracowujący materiały postdiagnostyczne

Alicja Gniewek

dr Alicja Gniewek

Koordynator badań terenowyche

Justyna Harasimczuk

mgr Justyna Harasimczuk

Projektowanie graficzne

Konkursy na stanowiska w projekcie

Marzec 2020

W dniu 10.03.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:


Luty 2020

W dniu 3.02.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:


W dniu 10.02.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.


Styczeń 2020

W dniu 22.01.2020 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:


W dniu 27.01.2020 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.


Grudzień 2019

W dniu 23.12.2019 został uruchomiony konkurs na poniższe stanowisko:


W dniu 31.12.2019 r. o godz. 10.00 zakończył się nabór. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs rekomendując Kwestor UKSW jedną osobę.

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 25.02.2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 4.03.2019 r. (do godz. 16:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na przeprowadzenie badań psychologicznych (pilotażowe i walidacyjne).

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 25.02.2020

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 4.03.2019 r. (do godz. 16:00) na adres e-mail: projekt.diagnoza@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto i brutto) na opracowanie bazy danych z badań pilotażowych i walidacyjnych

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

WIĘCEJ →